1. Podvod na bazaru je diskusní server provozovaný za účelem ochrany kupujících na bazarech a pomoci podvedeným kupujícím provozovaný fyzickou osobou dále jen Provozovatel. Kontakt info(zavinac)podvodnabazaru(tecka)cz.

2. Server umožňuje bezplatně zadávat podvody formou Příspěvku a diskutovat o podvodech na bazarech formou Příspvěku a upozorňovat ostatní potencionální kupce na riziko koupě od podovníka, který se dopouští záměrně podvodného jednání.

3. Veškeré služby Podvodnabazaru.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v Příspěvcích budou-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami serveru Podvodnabazaru.cz nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat Příspěvek při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Podvodnabazaru.cz.

6. Uživatel má právo požádat o smazání Příspěvku, který upozorňuje na neoprávněně založený podvod.

7. Provozovatel má povinnost požadavku na smazání neoprávněně nahlášeného podvodu po doložení oprávněného důvodu vyhovět a tento Příspěvek smazat.

8. Provozovatel pouze zprostředkovává diskusi a kontakt mezi podvedenými a nepřebírá žádné záruky za dořešení sporu nahlášeného podvodného jednání.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených na serveru, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10. Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů služeb Podvodnabazaru.cz ani za způsob jakým služby Podvodnabazaru.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru Uživateli či třetími osobami.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Podvodnabazaru.cz. Neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Podvodnabazaru.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Uživatel sám odpovídá za to, že obsahem Příspěvku nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.

13. Za obsah Příspěvku odpovídá Uživatel. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Příspěvku. Uživatel je povinen při zadávání Příspěvku dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

14. V případě, že Uživatel připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Příspěvku na serveru a ke způsobům užití v souladu s určením serveru v souladu s těmito podmínkami.

16. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Podvodnabazaru.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Podvodnabazru.cz mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.

17. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

18. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

19. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.